Nieuws 13 juni 2021 | Van het bestuur

Financiële update van het bestuur

Het afgelopen seizoen 2020-2021 stond, net als 2019-2020, in het teken van Corona. De Corona-effecten in 2020-2021 waren groter dan verwacht en hebben in financiële zin geleid tot (grote) afwijkingen ten opzichte van de Begroting. Desondanks hebben we het seizoen afgesloten zonder verlies, mede dankzij steun van de overheid en door onze eigen maatregelen, en blijft de financiële positie van Cartouche gezond.

Zaalseizoen

In sportieve zin hebben we een onvolkomen seizoen achter de rug. De KNHB-zaalcompetitie werd afgelast, de Dome werd daarom niet opgezet. Wel hebben we vervangende veldactiviteiten (onderlinge wedstrijden, extra trainingen) georganiseerd voor de jeugd. Gegeven het feit dat het zaalseizoen niet volwaardig is geweest, vindt het Bestuur een korting (deelrestitutie) op de betaalde zaalcontributies 2020-2021 op zijn plaats. Wij hebben een korting van 60% verwerkt in de cijfers 2020-2021 en zullen dit besluit ter goedkeuring voorleggen aan de ALV. Dit betekent voor de leden die EUR 85 hebben betaald een korting van EUR 50 en voor de leden die EUR 50 hebben betaald een korting van EUR 30.

Senioren en Trimmers

Ook voor de Senioren en Trimmers was het een seizoen waarin slechts (zeer) beperkt gehockeyd kon worden. Het beeld van het Bestuur is dat onze leden hier coulant en loyaal mee zijn omgegaan. Het Bestuur vindt de loyaliteit van het ledenbestand van groot belang voor (de continuïteit van) Cartouche en heeft besloten om een ‘Teambartegoed 2021-2022’ toe te kennen van EUR 500 (per seniorenteam) en EUR 1.000 (per trimmersteam). Dit besluit behoeft nog wel de goedkeuring van de ALV.

Seizoen 2021-2022

Voor het aanstaande seizoen 2021-2022 is het wederom gelukt om een nulbegroting op te stellen. Daarbij zijn wij ervan uitgegaan dat vanaf de zomer de sportieve situatie weer ‘normaal’ zal gaan zijn, zowel op het veld als in de zaal. Ook wordt ervan uitgegaan dat sociale activiteiten weer mogelijk worden en dat het clubhuis en het terras dus weer ‘gewoon’ gebruikt kunnen worden. In dit perspectief is de Begroting weer min of meer vergelijkbaar met de pre-Corona tijd.

Jongste Jeugdplan 2.0 en Funkey

In sportieve zin is in 2021-2022 sprake van twee noemenswaardige zaken. Ten eerste worden, in het kader van het Jongste Jeugdplan 2.0, de trainingsuren van de 1e en 2e jaars E en de 2e jaars F uitgebreid. In verband hiermee zullen de trainerskosten stijgen, wat zal worden opgevangen door een gerichte contributieverhoging. De tweede ontwikkeling betreft de start van een nieuwe speelvorm, Funkey; hiervoor hebben zich 24 nieuwe leden aangemeld. Op basis van de huidige stand van zaken starten we het seizoen 2021-2022 met een ledental van net iets onder 2.000, vergelijkbaar met de start van 2020-2021.

ALV

Het bestuur stelt aan de ALV voor om, net als vorig seizoen, de contributies voor 2021-2022 niet te verhogen, behoudens voor de eerdergenoemde jeugdleden (1e en 2e jaars E en 2e jaars F) en om de verruimde termijnbetalingsoptie, tot maximaal 6 maanden, te handhaven in 2021-2022.

Voor het volledige Financieel Verslag 2020-2021 en voor de Begroting 2021-2022 wordt (voor de leden) verwezen naar het afgesloten deel van LISA (‘Documenten ALV-stukken’).


Het bestuur