Commissies

Binnen Cartouche hebben hebben veel leden een actieve rol in een van de vele commissies die het reilen en zeilen op de club in goede banen leiden. Maar wat doen deze commissies eigenlijk precies? En hoe bereik je hen?

Barcommissie

Cartouche heeft de bar in eigen beheer. De bar van Cartouche draait volledig op vrijwilligers, er zijn er zo'n driehonderd actief. Vrijwilligers draaien bardienst en de barcommissie ondersteunt deze vrijwilligers. Daarnaast denkt de barcommissie na over een gezonde(re) samenstelling van het assortiment, verzorgt de inkoop en werkt aan een verbetering van de hygiëne. Contact: [email protected]

#CartoucheVerenigt

#CartoucheVerenigt is een beweging die samen met de andere commissies van Cartouche activiteiten organiseert op het snijvlak van club en samenleving. #CartoucheVerenigt staat voor sportief en sociaal gedrag vertonen, rekening houden met het milieu en de omgeving van de club, een gezonde sportkantine hebben en een inclusieve vereniging zijn, waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. Dit maken wij standaard onderdeel van ons club-DNA met als slogan ‘da’s heel normaal bij Cartouche!’ Contact: Raymond van Mourik en Daan Lefebure.

Communicatiecommissie

Cartouche vindt heldere communicatie belangrijk. Communicatie over de club en haar activiteiten, voor de leden, ouders, vrijwilligers en de omgeving. Hiervoor gebruiken we veel verschillende communicatiekanalen zoals de website, de nieuwsbrief, het Cartouche Magazine, Facebook, Instagram, een LinkedIn groep en niet te vergeten onze eigen Cartouche app. Daarnaast regelt de communicatiecommissie de livestream en narrow casting. De vrijwilligers van de communicatiecommissie doen hun uiterste best om alle nieuwsberichten bij te houden op de website, nieuwsbrief en social media, maar blijven afhankelijk van input vanuit de teams. Houd ons dus op de hoogte! Contact: [email protected]

Kledingcommissie

De kledingcommissie bestaat uit leden die zich bezighouden met het inventariseren, beoordelen en bestellen van sponsorkleding voor Heren 1, Dames 1 en de eerste (selectie)teams in de A, B, C en D lijn. Hiervoor wordt samengewerkt met Sport2000 (leverancier Cartouche), de sponsorcommissie en de managers van de selectieteams. De sponsorkleding blijft eigendom van Cartouche en dient aan het einde van elk seizoen te worden ingeleverd bij de kledingcommissie (geldt ook voor vertrekkende selectieleden). Meer informatie over sponsoring en sponsorkleding vind je onder ‘sponsormogelijkheden’. Contact: [email protected]

Medische commissie

De medische commissie bestaat uit medici, zoals een fysiotherapeut en artsen met verschillende specialisaties. De commissie draagt zorg voor een veilig hockeyklimaat op Cartouche. Dit doet ze door het bevorderen van blessureherkenning en -preventie, het organiseren van informatieve bijeenkomsten en AED-/reanimatiecursussen. De medische commissie is verantwoordelijk voor de inhoud van de EHBO-koffer en voor de organisatie van een EHBO-team bij evenementen indien gewenst. Ook ondersteunt en adviseert de commissie bij aanschaf materialen en geeft ze invulling aan het medisch beleidsplan van de KNHB op Cartouche. Contact: [email protected]

Tuchtcommissie

De tuchtcommissie is een officieel orgaan van de vereniging en wordt benoemd door de leden op de algemene ledenvergadering. Onze belangrijkste taak is het adviseren van het bestuur over situaties waarin individuele leden of teams zich zouden hebben misdragen, zowel op als buiten de club. Daarnaast zorgen wij voor de afhandeling en administratie van gele en rode kaarten. Nadat ons een klacht heeft bereikt, horen wij zo nodig een vermeend overtreder, of nodigen wij teams of spelers uit voor een gesprek. Na de bespreking van de klacht brengt de Tuchtcommissie advies uit aan het bestuur. Dit kan bestaan uit een antwoord aan de klager en eventueel een ‘maatregel’ aan de overtreder, zoals een waarschuwing, een berisping, een verbod om een of meerdere wedstrijden te spelen, een verbod tot toegang tot evenementen, een boete of een combinatie hiervan. Contact: [email protected]

Vertrouwenscommissie

Cartouche heeft een vertrouwenscommissie die is ingesteld door het bestuur. De vertrouwenscommissie is een vaste commissie die bestaat uit ten minste één arts en één jurist. Het bestuur bepaalt over welke zaken van vertrouwelijke aard zij het advies van de vertrouwenscommissie wil vragen. Het bestuur kan tevens vragen om onderzoek in te stellen, ten behoeve van het uit te brengen advies. Indien de vertrouwenscommissie onderzoek instelt, kan zij meerdere partijen spreken teneinde het bestuur adequaat te kunnen adviseren. Nadat het advies door de vertrouwenscommissie aan het bestuur is uitgebracht, beslist het bestuur of zij dat overneemt. De beslissingsbevoegdheid ligt te allen tijde bij het bestuur. Contact: [email protected]

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon is een makkelijk benaderbare en bereikbare functionaris, die strikt vertrouwelijk iemand die last ondervindt van ongewenst gedrag, opvangt en samen met betrokkene mogelijke vervolgstappen bespreekt. Vervolgens informeert de vertrouwenscontactpersoon het bestuur en adviseert over te nemen maatregelen, steeds in overleg met betrokkene. Het bestuur kan -ook steeds in overleg met de betrokkene- besluiten een vertrouwenspersoon in te schakelen. Deze functionaris wordt door NOC*NSF ter beschikking gesteld.

VOG-commissie

Voor het reilen en zeilen van Cartouche zijn veel vrijwilligers nodig. De minderjarige leden van de club worden begeleid door coaches, trainers en managers. Een sociaal veilige omgeving is daarbij essentieel en een goede screening draagt daaraan bij. Het is dan ook vast beleid dat alle 18+ vrijwilligers die in een gezagsverhouding staan tot minderjarige leden over een geldige Verklaring omtrent het gedrag (VOG) moeten beschikken. De VOG-commissie draagt bij aan een betrouwbaar en transparant beleid hierop en spant zich ervoor in dat alle benodigde VOG'en op tijd worden aangeleverd. Contact: [email protected].